از تعالیم بسیار مهم آیین زرتشت، ستایش “اهورا مزدا” به عنوان یگانه پروردگار متعال و استمداد از او برای داشتن زندگی پرهیز کارانه است. به سخن دیگر، آیین زرتشت ، ماهیتی عمدتا اخلاقی دارد و رشد و پرورش فضایل اخلاقی، نقش اساسی در زندگی دینی افراد ایفا می کند؛ و سه اصل “اندیشه نیک”، “گفتار نیک” و “کردار نیک” از دستورات اخلاقی بسیار مهم این آیین است.

 نیایش رسمی ترین راه ارتباط فرد با اهورامزدا و یکی از راههای سپاسگزاری از بخششهای بی کران خداوندی است که در آئین زرتـشتـی عاشقانـه همواره مورد توجه بوده و هر زرتشتـی در اوج پاکی اندیشه روزانـه پنـج بار به نیایش اهورا مزدا می پردازد و ضمن سپاس و ستـایش اهورا مزدا بر آفریده های نیک خداوندی نیز درود می فرستد و ضمن قدرشناسی خود را به خدا نزدیکتر می گرداند تا از بخشش نیک اندیشی برخوردار گردد و بر نیکی های جهان هستی بیفزاید. به باور زرتشتیان، مهم ترین فایده و حکمت به جای آوردن نیایش ، نه برای بخشودگی گناهان، بلکه یاد کردن از “اهورامزدا” و عمل به دستورات دینی مانند راستی، سازندگی، کار و کوشش، و سرانجام دست یابی به اندیشه، گفتار و کردار نیک است؛ زیرا که زرتشتی واقعی آن کسی است که همواره با نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری زندگی کند.

انواع نماز در دین زرتشتی

زرتشتیان دو نوع نیایش دارند:
الف: نیایش فردی و روزانه که در پنج گاه ( زمان ) در شبانه روز انجام می شود.

  • زرتشتیان هر 24 ساعت را به 5 دوره یا گاه تقسیم می کنند که هر دوره یا گاه، نیایش و دعاهای مخصوص به خود را دارد و به ترتیب، عبارتند از:

1ـ نیایش گاه هاوَن یا هاوَن گاه (Havangah ) (بامدادان ـ از برآمدن خورشید تا نیمروز)
2ـ نیایش گاه رَپیتوَن یا رَپیتوَن گاه (Repith Wingah) (از نیمروز تا پسین، یعنی، سه ساعت از نیمروز گذشته)
3ـ نیایش گاه اُزیرَن یا ازیرین گاه (Ozivingah) (سه ساعت از نیمروز گذشته تا فرو رفتن خورشید)
4 ـ نیایش گاه اَیوی سَروثرَم یا ایویسروتریم گاه (Aiwisruthrimgah) (از فرو رفتن خورشید تا نیمه شب)
5 ـ نیایش گاه اُشَهَن یا اوشهین گاه (Ushahingah) (از نیمه شب تا برآمدن آفتاب)

 

ب: نیایش گروهی

خواندن نیایش به شکل گروهی یا همازور شدن در ستایش بر سه گونه میباشد:

1 – موبـد قسمتی از اوستا را خوانده و دیگران آن را تکرار میکنند.
2 –  گروهی یک قسمت از اوستا و یا نیایش را با هم با صدای بلند می خوانند.
3 –  ضمن خواندن اوستا توسط چند موبد دیگران بی صدا با حالت واج گوش داده و آن را زمزمه میکنند.
نیایش های گروهی معمولا به هنگام حضور دسته جمعی بهدینان در زیارتگاهها و همچنین آتشکده و مراسم گهنبار و. .. انجام میشود.

 

error: Content is protected !!