main

 

زرتشتیان بر این باورند که انسان از چند نیرو تشکیل شده است که فرَوَهَر یکی از آن چند نیرو است. فرَوَهَر ذره ای از ذات خداوندی است که در زمان پیدایش انسان در وجود فرد قرارداده می شود و همواره انسان را به سوی پیشرفت راهنمایی می کند و پس از مرگ ، بدون تغییر به ذات پاک خود باز می گردد.

از سوی دیگر نام فرَوَهَر که نام این گوهر شکل دهنده وجود آدمی است، یادآور نام نخستین ماه هر سال و نیز نام نوزدهمین روز از هر ماه در تقویم زرتشتی است. همچنین نمادی به  جامانده از ایران کهن که در بردارنده بسیاری از مفاهیم دینی زرتشتی است و امروزه به عنوان نشان زرتشتیان در سراسر جهان نیز شناخته می شود نیز با همین نام فرَوَهَر شناخته می شود.

 

نماد فرَوَهَر به صورت زیر می باشد :

 1 – چهره پیر و نورانی : جهت پیشرفت در زندگی ، با افراد دانا ، آگاه و فرزانه مشورت کنید.

2 – دست راست رو به بالا : (نمادی از نماز و نیایش) جهت پیشرفت در زندگی ، همواره ستایش خداوند را به جا آورید و سپاسگزار باشید و پرستاری از آفریده های خداوند.

3 – حلقه میان کمر : روی دایره هر جسمی را به حرکت در آوریم به خودش باز می گردد. اگر نیکی کنیم ، نیکی می بینیم و اگر بدی انجام دهیم ، جواب بدی خواهیم دید.

 

4 – حلقه در دست چپ : (نماد عهد و پیمان) جهت پیشرفت در زندگی ، همواره به عهد و پیمان خود وفادار باشید. حلقه ازدواج نیز بازمانده از همین نماد است.

5 – دو بال گشوده : هر بال 3 قسمت دارد که نمادی از اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردار نیک است.

6 – بخش پایینی نگاره : این بخش  3 قسمت دارد که نمادی از اندیشه بد ، گفتار بد و کردار بد است.

7 – انگره مینو (اندیشه بد و پس برنده) : باید این اندیشه را در پشت سر قرار داد و با دانایی با آن مقابله کرد.

8 – سپنتا مینو (اندیشه پاک و پیش برنده) : باید اندیشه پاک و مقدس را پیش رو قرار داد تا باعث پیشرفت شود.

 

error: Content is protected !!